Conceput și Fabricat în România!

Regulament Concurs „Bossulică la Imperiul Leilor”

REGULAMENT CONCURS IMPERIUL LEILOR

Art. 1 Organizator

S.C. Global Furniture 4 Bossy S.R.L., cu sediul social în Satul Ploștina, comuna Lopătari, nr 83, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J10/329/2017, CUI 37262159 “Agenția” denumită în cele ce urmează Organizatorul.

Art. 2 Durata Concursului

Concursul se derulează în perioada 05 aprilie 2021- 09 aprilie 2021, pe rețeaua de socializare Facebook, pe teritoriul României.

Art. 3 Condițiile de participare

Concursul se adresează tuturor utilizatorilor platfomei Facebook care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  • au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii concursului;
  • au un profil activ de Facebook;
  • au domiciliul pe teritoriul României sau sunt rezidenți în România;
  • se înscriu în concurs conform prezentului regulament.

Nu vor avea drept de participare angajații și/sau colaboratori persoane fizice (având un contract în vigoare) ai Organizatorului și/sau ai grupului de socieți aflate în interdependența de capital cu Organizatorul și ai partenerilor implicați în organizarea acestei acțiuni, precum soțul/soția și rudele acestora până la gradul IV.

Art. 4 Protecția datelor personale

4.1 Prin participarea la Concurs, participanții consimt ca Organizatorul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, datele personale furnizate de aceştia, cu scopul de a permite înscrierea participanților în Concurs, posibilitatea acestora de a fi desemnați câștigători și acordarea Premiului Concursului astfel: numele şi imaginea profilului personal Facebook, nume Facebook a tutoror participanților la Concurs.

4.2. Atribuirea Premiului Concursului este condiționată de îndeplinirea condițiilor de eligibilitate menționate, respectiv de furnizarea informaţiilor/datelor personale sus-menţionate, în scopul validării câștigătorului.

4.3. Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorului prezentului Concurs și a Premiului acordat.

4.4. Refuzul unui participant declarat câștigător de a i se prelucra datele personale în scopul prezentului Concurs și/sau furnizarea incompletă cât și refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute publice de Organizator, îndreptățesc Organizatorul să refuze acordarea Premiului, participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat.

4.5. Cu acordul expres al participantului declarat câștigător, persoana și imaginea acestuia vor putea fi folosite în mijloacele de comunicare (prin orice media) utilizate de către Organizator în cadrul Concursului fără niciun fel de obligație de plată.

4.6. Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe Durata Concursului. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților înscriși la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

4.7. În conformitate cu legislația privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, participanții înscriși au urmatoarele drepturi:

(I) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;

(II) dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal;

(III) dreptul de a solicita Organizatorului ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopul organizării și desfășurării Concursului;

(IV) dreptul de a solicita Organizatorului restricționarea prelucrării;

(V) dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care îi privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat;

(VI) dreptul de a se opune prelucrării, inclusive celor efectuate în scopuri de marketing;

Participanții pot contacta Organizatorul în legătură cu oricare dintre drepturile lor menționate mai sus sau pot înainta o plângere în legătură cu modul în care Organizatorul utilizează datele cu caracter personal printr-o petiție la cererea scrisă a participanților, datată și semnată, expediată pe adresa Organizatorului sau printr-o cerere scrisă trimisă la adresa de e-mail: office@bossulica.ro .

Art. 5 Modul de desfășurare a concursului

Pe pagina de Facebook Bossulica Official va fi încărcată o poză de concurs. Partipanții care doresc să se înscrie în concurs vor trebui să dea LIKE paginii de Facebook Bossulica Official (https://www.facebook.com/BossulicaOfficial) și Atelierul de creație Bossulica (https://www.facebook.com/atelierulbossulica), în cazul în care nu au făcut-o deja și să menționeze în comentarii 3 prieteni (fără limită de comentarii).

Pentru evitarea oricărui dubiu, Organizatorul nu va considera o înscriere valabilă în concurs orice altă modalitate de comunicare către Organizator, în afara celei prezentate mai sus, cum ar fi mesaje e-mail, mesaje pe platforma de socializare Instagram, sms-uri etc, precum si orice publicare pe Facebook care nu conține etichetările prevăzute mai sus, folosite în mod corect.

Art. 6 Premiul

Concursul are 1 premiu constând intr-un produs la alegere în valoare maximă de 500 RON de pe site-ul www.bossulica.ro.

Art. 7 Desemnarea și anunțarea câștigătorului. Înmanarea premiului

Desemnarea câștigătorului va fi în data de 9 aprilie 2021 și se va extrage cu ajutorul platformei random.org, în funcție de respectarea tuturor regulilor postate conform prezentului Regulament.

Câștigătorul va fi anunțat public în data de 9 aprilie 2021, orele 20:00. Câștigătorul va fi contactat de către Organizator prin mesaj pe contul de Facebook pentru stabilirea detaliilor referitoare la premiu. În cazul în care câștigătorul desemnat nu acceptă premiul ca urmare a contactării acestuia de către Organizator sau nu poate fi contactat, Organizatorul va putea valida un alt câștigător, folosind mecanismul principal al concursului menționat în prezentul regulament sau va putea considera concursul închis ca urmare a împosibilității de desemnare a unui câștigător. Codul pentru a intra în posesia voucherului va fi trimis prin e-mail cu confirmare de primire.

Art. 8 Responsabilitatea

Organizatorul concursului nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți. Organizatorul va acorda premiul numai acelei persoane înscrise în concurs, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare.

Organizatorul nu va putea fi tras la răspundere pentru suspendarea sau încetarea concursului în orice stadiu datorită intervenirii unor evenimente de forță majoră. Totodată, Organizatorul nu răspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea electronică de date aflate în afara controlului lui, participanții renunțând la orice fel de pretenții în acest sens împotriva Organizatorului. Participanții declară în mod expres că au înțeles și sunt de acord ca în cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament pot fi descalificați din concurs.

Loading...