Conceput și Fabricat în România!

Concurs EverClean

Reguli Concurs:

1. Like paginii de facebook Nova-Group-Investment!

Inainte de a se inscrie in concurs, utilizatorul trebuie sa se asigure ca este fan al paginii Nova-Group-Investment https://www.facebook.com/NOVA-GROUP-Investment-105194441076471 .

In cazul in care un (1) utilizator nu este fan al paginii Nova-Group-Investment , acesta trebuie sa dea LIKE paginii pentru ca inscrierea sa in concurs sa poata fi validata.

2. Etichetati un prieten in comentarii.

Mentioneaza un prieten in comentarii si puteti castiga impreuna cate o cutie de nisip EverClean 10L.

3. Share!

Distribuie postarea pentru mai multe sanse de castig.  

Regulament Concurs “EverClean”

Perioada campaniei: 09.12.2020, ora 20:30 – 11.12.2020, ora 20:30

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

1.1. Campania publicitara „EverClean” (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre: SC Nova Group Investment SRL, persoana juridica romana, cu sediul social în str. Ciresului, nr. 22, Dragomiresti Vale, Jud. Ilfov, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/3267/2011,  / CUI RO13986464,  cont bancar RO61BTRLRONCRT0305033101 deschis la Banca Transilvania Ag. Otopeni, numita in continuare Organizator.  

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial la Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe https://bossulica.ro/pages/concurs/

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin utilizarea acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.5. Mecanismul Campaniei, baza de date aferente derularii Campaniei si managementul castigatorilor vor fi implementate, realizate si operate prin intermediul SC Global Furniture 4 Bossy SRL, cu sediul social in Satul Plostina, comuna Lopatari, nr. 83, judetul Buzau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J10 / 329/2017, CUI 37262159 “Agentia”

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată și se desfasoară pe pagina de Facebook BossulicaOfficial (https://www.facebook.com/BossulicaOfficial)

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in data de 09.12.2020, ora 20:30 – 11.12.2020, ora 20:30. (denumita in continuare “EverClean”).

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania. Toate conditiile enumerate trebuie indeplinite la data inceperii Campaniei.

4.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei;

c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;

d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, la depozitelor, si al oricaror imobile / locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitate. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele / locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitate;

e. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – f. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot / sotie, frate / sora);

f. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament

4.3. Sunt descalificate automat persoane care care participă la Concursurile asumate-și o identitate falsă. Organizatorul de alegere dreptul de a elimina din Concursuri folositoare care postează mesaje cu conținut care promovează violența psihică, verbală sau fizică. De asemenea, Organizatorul are dreptul la dreptul de a șterge toate comentariile care nu respectă condițiile impuse de legislație în materie sau care sunt ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, comentarii ce constituie o încălcare a dreptului de autor și nici comentarii care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale, sau ilegale și comentarii prin care se instigă la discriminare pe baza de rasă sau origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii.

5. Premiile si valoarea acestora – Nisip EverClean .

5.1 Valoarea totala estimata a premiilor din aceasta categorie este de 442 RON net (inclusiv TVA).

5.2 Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

5.3 Premiile se vor acorda astfel:

Castigator 1 (inclusiv persoana/prieten mentionat) – Nisip litiera super premium EVER CLEAN- 2 bucati=149 RON

Castigator 2 (inclusiv persoana/prieten mentionat) – Nisip litiera super premium EVER CLEAN- 2 bucati=149 RON

Castigator 3 (inclusiv persoana/prieten mentionat) – Nisip litiera super premium EVER CLEAN- 2 bucati=149 RON

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI.  

6.1 Pentru a participa la Campanie, un participant trebuie sa:

A. Like paginii de facebook Nova-Group-Investment!

B. Etichetati un prieten in comentarii.

-Mentioneaza un prieten in comentarii si puteti castiga impreuna cate o cutie de nisip EverClean 10L

C. Distribuie (Share) pentru mai multe sanse de castig.

-Distribuie postarea pentru mai multe sanse de castig.  

D. Pentru a fi validat, comentariul trebuie sa fie la postarea cu Concursul. Nu se vor lua in calcul reply-urile la postare sau comentarii din orice alta sectiune decat cea a Concursului.

E. Se vor valida comentariile care contin o singura poza.

F. Un participant poate posta maxim 3 (trei) comentarii pe toata perioada concursului. In caz contrar, participantul va fi descalificat si nu va intra in extragere.

G. Să aibă un cont de utilizator pe site-ul Facebook completat cu o adresă de e-mail validă și numele și prenumele reale. In cazul în care un participant nu are cont, isi poate creea pe site-ul www.facebook.com. În cazul în care username-ul nu corespunde cu numele și prenumele reale, câștigătorii anuntați sunt obligați să furnizeze numele și prenumele reale, precum și să facă dovada calității deținătorului la Facebook. Se vor descalifica automat inscrierile facute de pe conturi create special pentru concursuri. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informație falsă furnizată de participanți și nici pentru prelucrarea informațiilor astfel furnizate.

H. Se vor considera valide doar comentarii postate in intervalul de desfasurare al Concursului.

I. Nu se vor lua in considerare comentariile dublate.

6.2 Pentru a fi validat ca si castigator in Campanie, un participant la Campanie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: – sa intruneasca criteriile de participare conform Sectiunii 4 de mai sus; – sa intruneasca criteriile de participare conform Sectiunii 6 de mai sus; – sa respecte prevederile prezentului Regulament; – sa nu fie castigator la alt concurs EverClean și care a fost desfasurat în ultimele 2 luni.

6.3 Câştigătorii vor fi desemnaţi în mod aleator și se vor alege din lista participanților care îndeplinesc toate condițiile de participare menționate în prezentul regulament, in data de 20.11.2020. Pentru stabilirea câștigătorilor se va folosi pagina web www.random.org după cum urmează
– Vor fi introduse numele tuturor participanților care îndeplinesc toate condițiile de participare menționate în prezentul regulament, înscriși în intervalul 09.12.2020, ora 20:00 – 11.12.2020, ora 20:00 , în campul pus la dispoziție la adresa www.random.org/lists/
– Se va utiliza apoi funcția “Randomize” / “Aleator” pentru a genera o ierarhizare aleatorie a tuturor numelor introduse în lista. Se va genera o listă: Prima persoana generata din lista este desemnata câștigătoarea locului 1.Se va repeta procesul petru inca 6 persoane si acestea vor fi considerate rezerve, in cazul in care castigatorul nu poate fi contactat timp de 48 de ore, nu trimte documentele solicitate in acest timp sau nu intruneste toate conditiile de participare si este descalificat. Castigatorii vor fi contacti prin intermediul retelei de socializare Facebook.

6.4 Castigatorul nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

6.5 Premiul Campaniei trebuie sa fie revendicat in conformitate cu prevederile Regulamentului, in caz contrar, premiul nerevendicat ori necastigat in cadrul Campaniei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

6.6 Lista câstigatorilor va fi afișată pe pagina https://www.facebook.com/BossulicaOfficial.

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE / LIMITAREA RASPUNDERII

7.1 Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

7.2 Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

7.3 Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:
· Comentarii la postarea cu concursul in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau care nu respecta regulile de participare.

7.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

7.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

7.6 Prin participarea la Campanie, participantul si reprezentantul legal al acestuia (daca e cazul) declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
a. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(ii) raspunzator(i) pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia declara ca participantul nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;
c. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia, este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
d. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este de acord cu prelucrarea datelor personale ale participantului si, dupa caz, ale reprezentantului legal al acestuia, in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

7.7 Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a. nu sunt raspunzatori pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
b. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
c. sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
e. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 8. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1 Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi să nu le dezvăluie terţilor fără consimţământul scris al participanţilor, în conformitate cu prevederile legii 190/2018, a Regulamentul General de Protectia a Datelor 2016/679 și normele legale aplicabile. Datele personale furnizate de participanți nu vor fi procesate sau introduse de organizator sau de altă persoană în vreo bază de date fără acordul participanţilor la activitatea promoțională, aceste date fiind necesare numai şi exclusiv pentru identificarea şi anunţarea câştigătorilor campaniei.

8.2 Datele vor fi stocate exclusiv pe perioada necesară desfășurării concursului și acordării premiilor, precum și pentru o perioadă de 2 luni de la finalizarea concursului, pentru a asigura conformitatea utilizării premiilor.

8.3 În ceea ce privește datele pe care le oferiți platformei Facebook, odată cu crearea sau/și utilizarea contului de utilizator, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate Facebook, care poate fi accesată aici: https://www.facebook.com/help/1735443093393986?helpref=hc_global_nav .

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
9.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitati Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.
9.2. Organizatorul și Agenția nu este asumat raspunderea pentru situația în care, din cauza intervenției unui eveniment ce constituie majora puternică sau caz fortuit, premiile nu pot fi înmânate castigatorilor la termenul stabilit conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 10. LITIGII
10.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acesta va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
11.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii si, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, sunt de acord sa respecte si se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
11.2 Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe https://bossulica.ro/pages/concurs/

SC Nova Group Investment SRL

Loading...